fbpx

Általános szerződési feltételek

Szolgáltató:
Cégnév: Faragó Antalné ev
Székhely: 6455 Katymár, Damjanich utca 16.,
Adószám: 59768553-1-23.
Nyilvántartási szám: 57810788

1. A Szolgáltatás megnevezése: M.S.N Egyéb oktatás
2. A Szolgáltatás helyszíne: a Megrendelő által megjelölt helyszínen vagy a webolalon meghírdetett helyszínen.
3. A Szolgáltató vállalja:
– A Szolgáltatáshoz szükséges felszerelés teljes körű biztosítását.
– A Szolgáltatás teljes körű lebonyolítását a fenti időpontban a megrendelő számára.
.– A Szolgáltatás előtt 3 munkanappal e-mailben emlékeztetőt küld a Megrendelőnek.
– Hogy a Szolgáltatást követően a Szolgáltató a Megrendelő rendelkezésére áll a kapott szolgáltatási anyaggal kapcsolatban, és kérdéseire a jelentkezést követően 2-3 munkanapon belül válaszol.
– A Szolgáltatási díj befizetése után számlát állít ki a Megrendelő számára.
4. Titoktartási kötelezettség:
A Szolgáltató a Megrendelő előzetes írásos beleegyezése nélkül nem közölhet semmilyen olyan információt, adatot vagy egyéb tényt harmadik személyekkel, amely a jelen Szerződés kapcsán, a Szolgáltatáson Résztvevőkkel vagy a Megrendelővel kapcsolatban jutott a tudomására.
5. A Megrendelő vállalja, hogy:
– Az egyeztetett időpontban a Szolgáltatás Résztvevői késés nélkül, pontosan megjelennek, és készen állnak a Szolgáltatásra.
– A Szolgáltatás Résztvevői az elejétől a végéig, folyamatosan részt vesznek a Szolgáltatáson.
– A Szolgáltatás Résztvevői drogok, nyugtatók, altatók vagy alkohol hatása nélkül, kipihenten érkeznek a Szolgáltatásra. A Szolgáltatás ideje alatt sem fogyasztják az előbb említett szereket.
– A Szolgáltatás többi Résztvevőjéről megismert adatokat nem adja tovább másik félnek.
– Objektív és pontos visszajelzést ad a Szolgáltatásról annak érdekében, hogy a Tanácsadó minél magasabb szinten, lehetőség szerint az egyéni igényeket is figyelembe véve tudja kiszolgálni a Megrendelőt.
– Elősegíti a Szolgáltató számára e Szerződésbeli kötelezettségei megfelelő, magas szintű teljesítését, munkáját semmilyen formában nem akadályozza.
− Határidőre teljesíti a Szolgáltató Szolgáltatási díjról szóló Számlát.
− Amennyiben a Megrendelő Magyarország határain kívülről jelentkezik külföldi céggel a Szolgáltatásra, úgy jelentkezésével kijelenti, hogy az ÁFA tör-vény 37.§ 1/b bekezdése alapján, Magyarországon gazdaságilag nincs lete-lepedve.
6. Szolgáltatási díj:
A Megrendelő a Szolgáltatási díjat – a Szolgáltató számlája alapján – egy összegben, átutalással megfizeti a Szolgáltató K&H Banknál vezetett, 1040 2513 8676 6687 7080 1006 számú számlájára. Ez feltétele a Szolgáltatáson való részvételnek.
7. Halasztás:
Amennyiben a Megrendelő, komoly indokkal nem tud részt venni a Szolgáltatáson abban az időpontban, amelyre eredetileg megbeszéltünk, halasztási kérelmét írásban köteles eljuttatni a Szolgáltatónak a beegyeztetett Szolgáltatás előtt minimum kettő munkanappal, délelőtt 11:00 óráig.
Halasztás esetén a Megrendelő a befizetett Szolgáltatási díjat a befizetés/átutalás időpontjától számított 1 éven belül szabadon felhasználhatja a Szolgáltatóval leegyeztett új időpontban.
Amennyiben a Megrendelőnek írásos halasztási kérelme a Leegyeztetett Szolgáltatás előtt minimum kettő munkanappal, délelőtt 11:00 óráig nem érkezik meg a Megrendelő, az új Szolgáltatási időpontra újból ki kell fizetnie a Szolgáltatás Járulékos költségét: 50.000.- Ft.
A Megrendelő kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az 1 év jogvesztő hatású. Tehát amennyiben a Megrendelő 1 éven belül nem használja fel a halasztott részvételi lehetőséget, úgy a befizetett Szolgáltatási díjat elveszíti, vagyis azt a Tanácsadó megtartani jogosult, és e Szerződés automatikusan érvényét és hatályát veszti (bontó feltétel).
Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatás díját befizette, úgy a jelen Szerződéstől nem állhat el, és azt nem mondhatja fel. Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltatót a teljes Szolgáltatási díj megilleti, vagyis azt a Szolgáltató megtartani jogosult. Ezekben az esetekben a Megrendelő a Szolgáltatási díj visszakövetelésére semmilyen jogcímen nem jogosult. A Megrendelő ezen nyilatkozata kifejezett joglemondó nyilatkozat. A Megrendelő a jelen pontba foglalt rendelkezéseket kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi és valamennyi jogkövetkezmény kifejezett tudatában saját és befolyásmentes akaratából, saját kockázatára köti meg a jelen Szerződést a Tanácsadóval.8
. Adatvédelem:
A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait, az Európai Parlament és a Tanács (EU) hatályos, 2016/679 rendeletével összhangban a Szolgáltató nyilvántartsa és kezelje. A Szolgáltató garantálja a Megrendelő személyes adatainak védelmét, azt har-madik személynek tovább nem adja. Kivételt képeznek a jelen Szerződés 11. pontjában írtak.
Az aktuális Adatkezelési tájékoztató a Tanácsadó következő honlapján található: https://farmaconsulting.hu
9. Egyéb rendelkezések:
A Felek esetleges vitás kérdéseiket békés úton, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a jogvitájuk eldöntésére kizárólagosan elfogadják a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Választottbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékeségét azzal, hogy a Választottbíróság a saját eljárási szabályai és a magyar anyagi jog szerint jár el. Válaszottbíró száma 1 fő, az eljárás nyelve a magyar. Ez kizárólagos Választottbírósági kikötésnek minősül.
A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben egymást írásban értesítik e-mail útján. A Felek elfogadják, hogy az e-mail is hivatalos írásbeli formának minősül. A Felek elfogadják, hogy e-mail útján történő közlésénél a nyugtaüzenet elmaradása esetén, az e-mail az elküldést követő nap 12:00 órakor joghatályosan kézbesítettnek minősül.
A jelen Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 2013. évi V. tv.) megfelelő rendelkezései az irányadók.
Hatályos 2023. szeptember 25-től